Το Πρόγραμμα GREEN MANI

Οργάνωση Summer School σε νέους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων.

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης:  6 μήνες

Αντικείμενο:

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα προέρχονται από συναφή με το περιβάλλον επιστημονικά αντικείμενα, οπότε θα διαθέτουν μια γνωστική βάση του εν λόγω αντικειμένου. Αυτό το οποίο θα επιτευχτεί μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης του Summer School είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις διαχείρισης και επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και πρόληψη και ανακύκλωση τους, και μεθόδους ανάκτησης πολύτιμων υλικών, μέσω διαλέξεων εμπλουτισμένων με νέα θέματα ενδιαφέροντος σχετικά με τις νέες τάσεις στις τεχνολογίες διαχείρισης λυμάτων και αστικών στερεών αποβλήτων και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Δυτικής Μάνης, που βρίσκεται στη Στούπα. Υπάρχει κατάλληλη αίθουσα, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τον επιθυμητό αριθμό των εκπαιδευόμενων. Στοχεύει στην ενημέρωση και κατάρτιση πάνω σε θέματα όπως Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων, Πράσινη & Κυκλικής Οικονομία, Περιβαλλοντική διαχείρισης και ασφάλεια και στην εκπαίδευση και επικοινωνία της επιστήμης, Ανακύκλωση υλικών μέσω 3D εκτύπωσης. Θα διαρκέσει 3 μέρες.

Μεθοδολογία:

Θα συμπεριλαμβάνει τόσο μαθήματα θεωρίας, όσο και ασκήσεις πεδίου. Τα μαθήματα θεωρίας θα αφορούν:

 

  • Στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων
  • Στην πρόληψη και ανακύκλωση, ανάκτηση πολύτιμων υλικών, 3D εκτύπωση +++
  • Σε νομοθεσία σχετική με τα απόβλητα
  • Σε επιστημονικά καθιερωμένες μεθοδολογίες για μετρήσεις και επεξεργασία στερεών αποβλήτων και λυμάτων
  • Στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα απόβλητα
  • Στη βιώσιμη ανάπτυξη – Περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες
  • Στην εκπαίδευση και επικοινωνία της επιστήμης (Science Communication)

ενώ τα μαθήματα πεδίου θα αφορούν σε κατάρτιση εργασιών πεδίου καταγραφής και παρακολούθησης.