Εταιρεία Συμβούλων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»

Η εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στο Βόλο.

Κάποιες από τις δράσεις της:

2020

7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας. Γραμματειακή υποστήριξη, Τεχνική υποστήριξη, Επιμέλεια Πρακτικών. Για λογαριασμό του Δικτύου «Περραιβία».

2019

Σύνταξη φακέλου για χρηματοδότηση από το Υπ. Τουρισμούς και Αθλητισμού, για την ΑΜΚΕ Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη Ράχη.

2017-19

Συμμετοχή στο Έργο “Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – Karla School”. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός του έργου ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Εταίροι έργου: Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου, ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΜΚΟ, ΚΕΜΕΒΟ.

Δράσεις ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ: Δράση 1 – Workshops ενημέρωσης ομάδων γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας. 40 ώρες διδασκαλία σε 55 αγρότες και κτηνοτρόφους. Δράση 5 – Διάχυση αποτελεσμάτων του Έργου, σε 60 ενδιαφερόμενους και σχετική δημοσιότητα. Ποσό 6.500,00 ευρώ.

2018

Για λογαριασμό του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

α. Ωρίμανση Φακέλου για τον Βιολογικό καθαρισμό της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς,

β. Ωρίμανση φακέλου για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού,

Διοργάνωση συνεδρίου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως αρωγός του πολιτισμού» για την ανάδειξη της συμβολής της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στον Πολιτισμός και τον Αθλητισμό. Με την συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύνταξη φακέλου για υποβολή πρότασης στο Leader, για την ΕΣΤΙΑ «Άγιος Νικόλαος» στο Γαλαξείδι.

2017

Υποστήριξη σε έργο Εκπαίδευση Στελεχών της METLIFE.

Υποστήριξη για παροχή υπηρεσιών στην υποστήριξη του πελέτη, σε Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, στο 2ο κύκλο υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

2012-16

Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Η επιχειρηματικότητα στη νέα εποχή» στο πλαίσιο της από 17/04/2012 με αρ. πρωτ. 1874 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση «Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» Εταίροι του έργου ήταν: Κέντρο Έρευνας Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης Θεσσαλίας (ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Ε.Α.Ε.Μ.), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – τμήμα Μαγνησίας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου, Green Printing M. ΕΠΕ, MyCons & Σια Ε.Ε., ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΜΚΟ. Προϋπολογισμός έργου 220.000,00 ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ποσό 10.000,00

Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Το κοινό των Θετταλών» Θεσσαλική Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Κοινωνική Οικονομία, στο πλαίσιο της από 17/04/2012 με αρ. πρωτ. 1874 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση “Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας”. Εταίροι του έργου ήταν: Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης, Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ), ΚΕΚ: Πρόοδος 21 ΕΠΕ, ΚΕΚ Αιγαίας, ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΜΚΟ, TV ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΕ., ΑΜΚΕ “Ο Τρίτος Δρόμος”, Ζωή Ακριβούλη & Σια ΕΕ, Προϋπολογισμός έργου 220.000,00 ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ποσό 42.423,00