Δράση 1

Διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμός του έργου.

Δράση 1: Διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμός του έργου

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες

Αντικείμενο:

Η ενοποίηση των λειτουργιών: Συντονισμός, Παρακολούθηση, Διαχείριση, αποσκοπεί σε μια ενιαία αντιμετώπιση του Έργου με αλληλοτροφοδότηση στοιχείων, παρατηρήσεων, επισημάνσεων και προτάσεων έτσι ώστε το έργο συνολικά να επιτύχει τον ανώτερο βαθμό των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων με τη συνειδητή συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων, είτε άμεσα (εταίροι), είτε έμμεσα (αρμόδιοι φορείς, χρήστες) με το έργο και με τη μεγαλύτερη οικονομία χρόνου, προσωπικού και πόρων.

Οι βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:

  • η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επίτευξη των στόχων του Έργου, από Ομάδα Έργου, που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των τριών φορέων
  • η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
  • η ενημέρωση των εταίρων για τον προγραμματισμό των εργασιών

 

Αναλυτικά, κατά την Δράση αυτή, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Προσδιορισμός των εργασιών και προγραμματισμό τους στο χρόνο σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της υλοποίησης μια εκάστης δράσης
  • Παρακολούθηση της πορείας ένταξης και της πορείας των δεικτών Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
  • Οικονομική – Λογιστική Διαχείριση Έργου