Δράση 3

Αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης των μαθητών, πολιτών, επιχ/τιών

Δράση 3: Αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης των μαθητών, πολιτών, επιχ/τιών

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες

Αντικείμενο:

Η κύρια εργασία της δράσης αυτής σχετίζεται με τη χαρτογράφηση των γνώσεων και του βαθμού ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών, δημοτών/κατοίκων, επιχειρηματιών και στελεχών του Δήμου και  σε τρία σημεία- σταθμούς για την υλοποίηση του έργου: την αρχή, στο μέσο και το τέλος της περιόδου υλοποίησης των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του έργου. Η διερεύνηση των γνώσεων των ομάδων στην αρχή και στο μέσο, αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση, αντίστοιχα, εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα προσανατολίζεται στον κοινωνικό εποικοδομητισμό, τη διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση και την εμπειρική-βιωματική προσέγγιση. Η τελική διερεύνηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του έργου.

  • Σύνταξη και δημιουργία 3 τύπων εντύπων αξιολόγησης του Έργου, που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις στην αρχή του έργου, στο μέσον και στο τέλος.
  • Διενέργεια της αξιολόγησης
  • Σύνταξη συμπερασμάτων